పండుగ విశ్వాసం కలం దేవుడు జన్మ సాఫల్యం మాతృసౌమ్య సరసులో పరాజితుల ఊహ జలకమాడిన గుప్పెట్లో పెట్టుకుంటుంది జీవితం మూల సంస్కృతి అమ్మ చరిత్ర శ్రమ స్నేహం తొలి వాస్తవం వ్యసనాల మహారాణి