வாசம் இதயத்தில் அன்பின் எல்லை காதல் உறவுகள் நொடிபொழுது பிரிவு காத்திருப்பு என்னவன் இயற்கை அன்பு இசை புத்தி புதிர் முதல் காதல் விழி கவி

Tamil Romance Poems