கருவறை இருப்பு புயல் மாறாது ஈசன் சிவகாமி நேசன் காற்று இனைந்து இன்பம் துன்பம் நிவர் காலம் வலி சிவம் அன்பு இறப்பு வகுப்பு மிதிவண்டி நான் உடை

Tamil Others Poems