மாறாது இறப்பு வழி அன்பு காலம் புயல் வலி மிதிவண்டி நான் வகுப்பு இருப்பு சிவகாமி நேசன் சிவம் காற்று ஈசன் நிவர் இன்பம் துன்பம் இணையம் உடை

Tamil Others Poems