പാത്തുമ്മ kidnap bible പ്രവാസം adaptation retelling Deshadanam mary jesus വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ moderntimes ദേശാടനം thoughts lakshmanan convention പാത്തുമ്മയുടെ ആട് dreams bookcharacter പ്രേമലേഖനം മലയാളം

Malayalam Classics Stories