સમય તો ચાલતો રહે, સમય ને પકડતા શીખીએ, સમય આપે છે અણમોલ, ઝંખના હરખે વધાવતી. -ઝંખના અખિલેષ.

By Zankhana Vachhrajani