સાગર નાં મોજા કિનારા ને ભીંજવે, ભીતરની લાગણી ઝંખનાને ભીંજાવી. -ઝંખના અખિલેષ🌺

By Zankhana Vachhrajani