વિયોગ ક્ષણિક_યાદો સમયસંજોગઅનુભવવિહાથીજેલુંરહસ્ય. આયખું સપના ગુડબાય આશ્વાસન યાદેઅનુસરણજિંદગીશુભસવાર જીંદગી શુકન ચંદ્ર ચાંદની વિરહ અશ્રુ વરસોજૂનીઅમારીવેદનાઓ (છોડીદેવું) દિલમા વહાવતા

Gujarati Tragedy Quotes