પુનમની રાત છે,ઘેલી થઈ ગોરી, ચાંદનીના તેજે ઝંખના ગુલાબી. -ઝંખના અખિલેષ 🌸

By Zankhana Vachhrajani