ચાંદની કળા મોહ પમાડે, મનની કળા જગ જીવાડે. -ઝંખના અખિલેષ 🌺

By Zankhana Vachhrajani