ఊరికే...

ఊరికే ఎమోషన్స్ ను పెంచుకోకండి మోషన్స్ ను తగ్గించుకున్నంత ఈసీ కాదు ఎమోషన్స్ ను తగ్గించుకోవడం...... -sravani gummaraju

By Sravani Gummaraju
 114


More telugu quote from Sravani Gummaraju
0 Likes   0 Comments
1 Likes   0 Comments
2 Likes   1 Comments
1 Likes   2 Comments
1 Likes   0 Comments