"శక్తి...

"శక్తి సమార్ద్యాలనేవి నీకు సైన్యం లాంటివి. సమస్యని ఎదురుకోవాలి అంటే సమయం చూసి వాటిని వాడాలి."

By Kishore Semalla
 1


More telugu quote from Kishore Semalla
11 Likes   0 Comments
28 Likes   0 Comments
22 Likes   0 Comments
17 Likes   0 Comments
1 Likes   0 Comments