అతి మంచితనం...

అతి మంచితనం కూడా చేతకానితనమే

By Kishore Semalla
 175


More telugu quote from Kishore Semalla
11 Likes   0 Comments
28 Likes   0 Comments
22 Likes   0 Comments
17 Likes   0 Comments
1 Likes   0 Comments