పులిని...

పులిని వేటాడలి అంటే పులికన్నా బలంగా వుండనక్కర్లేదు. పులి కంటే ధైర్యంగా ఉంటే సరిపోతుంది. ౼ కిషోర్ శమళ్ల

By Kishore Semalla
 178


More telugu quote from Kishore Semalla
11 Likes   0 Comments
28 Likes   0 Comments
22 Likes   0 Comments
17 Likes   0 Comments
1 Likes   0 Comments