ఆహానికి...

ఆహానికి నిజమంటే నచ్చదు. దగ్గరకు రానివ్వదు, ముఖం మీదనే తలుపు వేసేస్తుంది. ౼కిషోర్ శమళ్ల

By Kishore Semalla
 239


More telugu quote from Kishore Semalla
11 Likes   0 Comments
28 Likes   0 Comments
22 Likes   0 Comments
17 Likes   0 Comments
1 Likes   0 Comments