జీవితం...

జీవితం అవకాశం ఇస్తుందని ఎదురుచూడకు, వస్తుందని ఆశపడకు నమ్మకమే నీ ఆయుధం ప్రయత్నమే నీ సూత్రం #కిషోర్

By Kishore Semalla
 3


More telugu quote from Kishore Semalla
11 Likes   0 Comments
28 Likes   0 Comments
22 Likes   0 Comments
17 Likes   0 Comments
1 Likes   0 Comments