ఇష్టపడడానికి...

ఇష్టపడడానికి కారణాలున్నా చెప్పడానికి పడే మొహమాటం పేరే ప్రేమ ౼ కిషోర్ శమళ్ల

By Kishore Semalla
 317


More telugu quote from Kishore Semalla
11 Likes   0 Comments
28 Likes   0 Comments
22 Likes   0 Comments
17 Likes   0 Comments
1 Likes   0 Comments