నాన్న...

నాన్న ఖర్చుపెట్టి పిల్లల్ని సంతోష పెడతాడు అమ్మ దాచిపెట్టిన దాంతో పిల్లల్ని సంతోష పెడుతుంది kishore

By Kishore Semalla
 11


More telugu quote from Kishore Semalla
11 Likes   0 Comments
28 Likes   0 Comments
22 Likes   0 Comments
17 Likes   0 Comments
1 Likes   0 Comments