"గెలుపు...

"గెలుపు ప్రయాణం లో గాయం తగిలిందని బాధ పడితే గాయం మిగిలిపోతుంది, ప్రయాణం ఆగిపోతుంది".. -కిషోర్ శమళ్ల

By Kishore Semalla
 1


More telugu quote from Kishore Semalla
11 Likes   0 Comments
28 Likes   0 Comments
22 Likes   0 Comments
17 Likes   0 Comments
1 Likes   0 Comments