బాధ చాలా...

బాధ చాలా గొప్పది కష్టాల్లో వున్నప్పుడు కన్నీళ్లు తెప్పిస్తుంది అంతలోనే బాధ్యత కూడా గుర్తు చేస్తుంది

By Kishore Semalla
 2


More telugu quote from Kishore Semalla
11 Likes   0 Comments
28 Likes   0 Comments
22 Likes   0 Comments
17 Likes   0 Comments
1 Likes   0 Comments