"ఆవేశంతో...

"ఆవేశంతో చేసే పనులు అనార్ధాలకు గురిచేస్తాయ్." "ఆలోచనతో చేసే పనులు ఆపదలను సైతం అణచివేస్తాయ్"

By Kishore Semalla
 8


More telugu quote from Kishore Semalla
11 Likes   0 Comments
28 Likes   0 Comments
22 Likes   0 Comments
17 Likes   0 Comments
1 Likes   0 Comments