సోల్ కోరికలు బిందువు ఆకాశం పంజరం బంధీ రుచి పాదం పానీయం నాయకా దేవర జాబిల్లి ప్రేమవిందు ఉట్టి జాగ్రదావస్త మనసు ఎదురుచూపులు వయ్యారం

Telugu Drama Poems