ಋಣ ಅಕ್ಷಿಪಟಲ ಜೋಗುಳದ ಅಕ್ಕರೆ ಹಾಡು ಚಲಿಪ ಬಂಡಿ ರೇಷ್ಮೆ ಹುಳು ಗೂಡಿನಲ್ಲಿ ಬರುವ ದಾರಿ ಸಿಪಾಯಿ ಯುದ್ಧ ನಿಶಿದ್ಧ ಸದಾ ಸಿದ್ಧ ಶಿಸ್ತಿನ ನಡಿಗೆ ಬಿಡುವಿಲ್ಲದ ಶ್ರಮ ಪಾಠ ಈಜಿ ದಾಟಲು ಸತತ ಪರಿಶ್ರಮ ದೇಶ ಸಂಘರ್ಷ ಹೆಮ್ಮೆ ಎನಗೆ ಜನ

Kannada Inspirational Poems