સખાપણામા સહુ ક્રુષ્ણસરિખા ચાહે, રૂણાનુબંધની વાત બસ એમજ કળે. - ઝંખના અખિલેષ 🌺

By Zankhana Vachhrajani