"నీ మంచితనం...

"నీ మంచితనం పోగొట్టుకోకుండా వుండాలి అంటే అప్పుడప్పుడు దాన్ని పంచి పెడుతూ వుండు.ఆ మంచి పోగయ్యి నీకు అవసరమైనప్పుడు సాయం చేస్తుంది". - కిషోర్ సెమల్లా

By Kishore Semalla
 1


More telugu quote from Kishore Semalla
11 Likes   0 Comments
28 Likes   0 Comments
22 Likes   0 Comments
17 Likes   0 Comments
1 Likes   0 Comments