ఎవరినైనా...

ఎవరినైనా అనుమానించే ముందు ఆలోచించడం మంచిది. "అనుమానం అపాయం, ఆలోచన ఉపాయం". -కిషోర్ శమళ్ల

By Kishore Semalla
 3


More telugu quote from Kishore Semalla
11 Likes   0 Comments
28 Likes   0 Comments
22 Likes   0 Comments
17 Likes   0 Comments
1 Likes   0 Comments