Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.
Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.

Ajit Naik

Others

3  

Ajit Naik

Others

ସମର୍ପଣ- ସଦା ତୁମ ପାଦ ତଳେ

ସମର୍ପଣ- ସଦା ତୁମ ପାଦ ତଳେ

1 min
234


ବିବର୍ତ୍ତନ ମୋର ସକ୍ଷମ ସବଳ

ହୁଅଇ ତୁମର ବଳେ ।।

ପରିବର୍ତ୍ତନର ସ୍ୱର ଯେବେ ମୁଁ ତୋଳେ

ଥାଏ ତୁମ ଅଭିପ୍ରେରିତ ଜ୍ଞାନ ସକଳେ ।।

ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ସଦା ଥାଉ ତୁମ ପାଦ ତଳେ

ହେ ଗୁରୁ ତୁମ ଆଶିଷ ସଦାକାଳେ ।।

ସର୍ବତ୍ର ସର୍ବଦା ସବୁଦିନ ଲାଗିଥାଏ ମୁଁ ତୁମ ଗୁଣଗାନେ ସଫଳେ

ପ୍ରଦତ୍ତ ପ୍ରେରିତ ପ୍ରତିକ୍ଷଣେ ଲାଗି ଥାଏ ମୁଁ ପଥେ ତୁମ ପ୍ରଦଶିତ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ସଫଳେ ।।...Rate this content
Log in