నీకు...

నీకు జరిగిన నష్టం ఇ౦కెవ్వరికి జరగకూడదని నేటి సమాజం కోరుకోవాలి

By Doddle vinesh
 32


More english quote from Doddle vinesh
1 Likes   0 Comments
1 Likes   0 Comments
1 Likes   0 Comments
1 Likes   0 Comments
1 Likes   0 Comments

Similar english quote from Abstract