நாம்...

நாம் பிறந்ததே இந்த உலகில் சாதிக்க இறைவன் கொடுத்த சந்தர்ப்பம்;

By anuradha nazeer
 111


More english quote from anuradha nazeer
2 Likes   0 Comments
15 Likes   0 Comments
19 Likes   0 Comments
7 Likes   0 Comments
18 Likes   0 Comments

Similar english quote from Abstract