சிவாயம்...

சிவாயம் என்றிருப்போர்க்கு அபாயம் ஒருபோதும் இல்லை..

By anuradha nazeer
 145


More english quote from anuradha nazeer
2 Likes   0 Comments
15 Likes   0 Comments
19 Likes   0 Comments
7 Likes   0 Comments
19 Likes   0 Comments

Similar english quote from Abstract