கடவுள் வரம்...

கடவுள் வரம் தருவார். உன் கையில்தான் உள்ளது ஒவ்வொரு வினைக்கும்.. தேடலுக்கு ஏற்றவாறே தேவைகள் மாறுகின்றன.

By anuradha nazeer
 115


More english quote from anuradha nazeer
2 Likes   0 Comments
15 Likes   0 Comments
19 Likes   0 Comments
7 Likes   0 Comments
19 Likes   0 Comments

Similar english quote from Abstract