શૈમી ઓઝા "લફ્ઝ"
Literary Colonel
AUTHOR OF THE YEAR 2020 - NOMINEE

373
Posts
278
Followers
15
Following

દિલ ની વાત કરી લેવી મારે,ખેતી કરી સફળતા ની મારે ઉધમ થી વાવી મારે મહાનતા ને ઝુકાવી મારે મહાનતા ને ઝુકાવી. નસીબ ના ભરોસે બેસી રોવું છે,કાયર નું કામ સંકટો ની દોસ્તી કરવી છે,આ "લફજ" નું કામ સમય આવે નહીં કદી,તેને પકડી ન લાવે તો આ "લફજ" ની હકીકત શું? શૈમી ઓઝા "લફજ"

Share with friends
Earned badges
See all

Feed

Library

Write

Notification
Profile