@eub3zsru

Adyasha Das
Literary Colonel
17
Posts
92
Followers
9
Following

ପୁଣି ଥରେ ଟପି ଯିବାକୁ ହେବ, ଅଗନା ଅଗନି ବନସ୍ତ କୁ । ଲନ୍ଘି ଯିବାକୁ ହେବ, ସାତ ସାଗର ତେର ନଈ କୁ ।। ଉଡି ଉଡି ଆକାଶରେ ନିଜ ପରିଚୟ ଖୋଜିବାକୁ ହେବ । ଯାହା ହୋଇଛି ବିସ୍ମୃତ ସଂସାର ଜ୍ୱାଳାରେ ।। A Banker by profession. And I do write by my passion.. love to read books.

Share with friends
Earned badges
See all

Feed

Library

Write

Notification
Profile