ఓ...

ఓ జాబిలబ్బాయి !! ఎంతసేపు వెన్నెలమ్మతోనో తారలమ్మతోనో సరాగాలేనా కలువభామ కళ్లింతచేసుకుని చూస్తుంది చిరునవ్వుల సందేశం పంపవోయ్ !!!

By Laxmichamarthi 2000
 23


More telugu quote from Laxmichamarthi 2000
0 Likes   0 Comments
0 Likes   1 Comments

Similar telugu quote from Abstract