ఎదురుచూస్తూ...

ఎదురుచూస్తూ ఎదురొస్తే అల్లరిగాలి ఎగతాళి చేస్తుంది అలికిడికే ఉలికిపడిన మనసు తలపుల్లో నిన్నే మోస్తోంది

By Laxmichamarthi 2000
 20


More telugu quote from Laxmichamarthi 2000
0 Likes   0 Comments
0 Likes   1 Comments

Similar telugu quote from Abstract