మనిషి...

మనిషి మార్స్ కు వెళ్లే కాలం లో కూడా మాంగల్యానికి విలువ ఉంది అంటే ఆ గొప్పదనం దానిని ధరించే మహిళదే.

By Thanneeru Sasi
 35


More telugu quote from Thanneeru Sasi
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
1 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments

Similar telugu quote from Abstract