ఎప్పుడూ ఏదో...

ఎప్పుడూ ఏదో చేయాలని పరుగులు తీసే నువ్వు ,,చేసినా చేయకున్న వెళ్లే కాలాన్ని మౌనంగా నిలబడి గమనించే క్షణం ఉంది కదా అదీ నీలో నిజమైన మలుపు.

By Thanneeru Sasi
 41


More telugu quote from Thanneeru Sasi
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
1 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments

Similar telugu quote from Abstract