బ్రతుకు తన...

బ్రతుకు తన పొరలు విప్పుకుంటూనే ఉంది రోజా రెక్కలుగా రోజుల్ని మార్చి,చివరకే మీ మిగలదని పూర్తిగా విప్పుకున్నాకే తెలిసేది 💐

By Thanneeru Sasi
 33


More telugu quote from Thanneeru Sasi
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
1 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments

Similar telugu quote from Abstract