தனித்திரு விழித்திரு விலகி இரு விஷம் முகமூடி போலி action அன்பு மதிப்பீடு அரசியல் வறுமை தீண்டாமை அரசியல் சாட்டு முயற்சி நேசிப்பு மரியாதை வளர்த்ததாய் தெருவில வளர்ப்புநாய் மடியில

Tamil Action Poems