Read #1 book on Hinduism and enhance your understanding of ancient Indian history.
Read #1 book on Hinduism and enhance your understanding of ancient Indian history.
रम्य सकाळी...

रम्य सकाळी पारीजात ओंजळी माझ्या श्वासांवरचाही ताबा सुटतो त्या वेळी मग स्पंदनांना उलगडतच उधळतात सुगंध माझ्या कवितांमधल्या ओळी

By Shilpa Dange
 227


More marathi quote from Shilpa Dange
17 Likes   0 Comments
15 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments