Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.
Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.
नदीच्या...

नदीच्या पत्रातून वाहणाऱ्या ओघवत्या पाण्याला किनाऱ्याची ओढ कुठून असणार.... जरी तो हट्ट किनाऱ्याने धरला, तरी प्रवाह थोडीच थांबतो? उलटा प्रवाहाच्या प्रतीक्षेत तडे जातात ते फक्त किनाऱ्यालाच...

By Gautami Konde
 8


More marathi quote from Gautami Konde
0 Likes   0 Comments
1 Likes   0 Comments