Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
जो व्यक्ती...

जो व्यक्ती दुःख, दैन्य, कष्ट, हाल, अपेष्टांचा सामना करत, भूतकाळाच्या छाताडावरा अविरत मेहनतीचा मारा करून, वर्तमानाच्या मस्तकावर संयमरूपी पाय घट्ट रोवून उभा राहण्याचे सामर्थ्य ठेवतो, त्याला भविष्यातील कुठल्याच संकटाचे भय नसते 231) दिनेशच्या डायरीतू✍🏻

By Dinesh Kamble
 262


More marathi quote from Dinesh Kamble
0 Likes   0 Comments
25 Likes   0 Comments
30 Likes   0 Comments
13 Likes   0 Comments
13 Likes   0 Comments