പാഴ്‌മുളം...

പാഴ്‌മുളം തണ്ടില്‍ പതിയിരുന്ന വേണുനാദമെന്തേ നീ കാണാതെ പോകുന്നു...? തസ്‌കരന്റെ ആത്‌മാവിനെ രാകിമിഌക്കി ജന്‍മമെടുക്കാവുന്ന നിന്നിലെ വാത്‌മീകിയെ നീ എന്തേ നിഗ്രഹിക്കുന്നു..? അവനവനിലേയ്‌ക്കു തിരിയുക. അകക്കണ്ണുകള്‍ തുറക്കുക. നിന്നിലെ നിന്നെ കാണുക!

By Albinus Joy
 202


More malayalam quote from Albinus Joy
2 Likes   0 Comments
4 Likes   0 Comments
3 Likes   0 Comments

Similar malayalam quote from Abstract