അസ്ഥിരനാണു...

അസ്ഥിരനാണു മഌഷ്യന്‍.. ചിലപ്പോള്‍ ബാഷ്പരൂപേണ നിയന്ത്രണമില്ലാതെ... ചിലപ്പോള്‍ ദ്രാവകരൂപേണ ദിശയറിയാതെ... മറ്റു ചിലപ്പോള്‍ ഖരരൂപേണ എങ്ങോട്ടും ചലിക്കാനാകാതെ... ജീവിതത്തില്‍ എല്ലാം എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു... പുനർലേഖനമോ പുനർചിന്തനമോ ഇല്ല..!

By Albinus Joy
 70


More malayalam quote from Albinus Joy
2 Likes   0 Comments
4 Likes   0 Comments
3 Likes   0 Comments

Similar malayalam quote from Abstract