പാഴ്‌മുളം...

പാഴ്‌മുളം തണ്ടില്‍ പതിയിരുന്ന വേണുനാദമെന്തേ നീ കാണാതെ പോകുന്നു...? അവനവനിലേയ്‌ക്കു തിരിയുക. അകക്കണ്ണുകള്‍ തുറക്കുക. നിന്നിലെ നിന്നെ കാണുക.?

By Albinus Joy
 59


More malayalam quote from Albinus Joy
2 Likes   0 Comments
4 Likes   0 Comments
3 Likes   0 Comments

Similar malayalam quote from Abstract