માનસી પટેલ "માહી"
Literary Colonel
33
Posts
58
Followers
2
Following

માનવતા ને જીવન માં ઉતારવું છે મોટી વાતો નહીં કામ કરી બતાવવું છે ખોટી મોટપ નહીં નેક માણસ થાવું છે બસ મારા પિતાના માન-સી થાવું છે.!

Share with friends
Earned badges
See all

Feed

Library

Write

Notification
Profile