జీవితం ఒక...

జీవితం ఒక పోరాటం జీవించి ఉన్నంతవరకు నువ్వు పోరాడుతూనే ఉండాలి లేకపోతే నీ మరియు నీ మరణం తథ్యం

By Doddle vinesh
 25


More telugu quote from Doddle vinesh
1 Likes   0 Comments
1 Likes   0 Comments
1 Likes   0 Comments
1 Likes   0 Comments
1 Likes   0 Comments

Similar telugu quote from Abstract