గది విడిచి...

గది విడిచి వెళ్ళకు రా ప్రాణాలపైకి తెచ్చుకోకు రా!, నీకోసం చుట్టాలు బంధువులు స్నేహితులు చూస్తారురా వాళ్ల ఆనందం దూరం చేయకు రా!

By Doddle vinesh
 13


More telugu quote from Doddle vinesh
1 Likes   0 Comments
1 Likes   0 Comments
1 Likes   0 Comments
1 Likes   0 Comments
1 Likes   0 Comments

Similar telugu quote from Abstract