జీవ మరణాల...

జీవ మరణాల పోరాటం నీకు గది యుద్ధ స్థలం

By Doddle vinesh
 15


More telugu quote from Doddle vinesh
1 Likes   0 Comments
1 Likes   0 Comments
1 Likes   0 Comments
1 Likes   0 Comments
1 Likes   0 Comments

Similar telugu quote from Abstract