ମଶାଣି ମେଲାଣି ଶବ୍ଦ "ସରକାରଆଜିଶିକ୍ଷାଅଧିକାରଆଇନ୍କରନ୍ତିବସି ଅନ୍ଧଗଳି ଅନ୍ଧାର ଅଭିଶପ୍ତସମ୍ପର୍କ ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରକୃତପ୍ରେମ "ଜୀବନରେଦୁଃଖଭୋଗିଛିଯିଏଜୀବନରମାନେବୁଝିଛିସିଏଦୁଃଖିରଲୁହକୁପୋଚିଛିଯିଏଜୀବନସାର୍ଥକକରିଛିସିଏ।" ଏମିତିଏସମୟ #ବେଳେବେଳେ

Odia Tragedy Quotes