Win cash rewards worth Rs.45,000. Participate in "A Writing Contest with a TWIST".
Win cash rewards worth Rs.45,000. Participate in "A Writing Contest with a TWIST".
वाईट...

वाईट गोष्टींना संपवून नवीन सुरुवातीच्या मधातला बदल घडवून आणणारा काळ म्हणजे होळी.

By Gaurav Daware
 240


More marathi quote from Gaurav Daware
27 Likes   0 Comments
21 Likes   0 Comments
24 Likes   0 Comments
23 Likes   0 Comments
11 Likes   0 Comments